ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ທຄຕລ

ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ


ລ/ດ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ອັດຕາສ່ວນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໝາຍເຫດ
1 ລັດຖະບານ 60%

ກະຊວງການເງິນ

2 ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%

ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’)

3 ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 30%

ສັດສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕໍ່ລາຍແມ່ນບໍ່ເກີນ 2%

ລວມ 100%