ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ | ທຄຕລ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ


ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ  ​ແລະ ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ ​“ພຄສຕຟງ” ແມ່​ນພະ​ແນ​ກໜຶ່ງທີ່​ສັງກັດ​ໃນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະ​ຫາ​ຊົນ “ທຄຕລ” ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2015 ໂດຍມີ​ພາລະ​ບົດບາດເປັນຜູ້ປ້ອງກັນແຖວທີສອງ ໃນໂຄງສ້າງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງ ທຄຕລ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືດ້ານວຽກງານ (1) ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, (2) ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະ (3) ວຽກງານ FATCA.

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂະແໜງຄື: ​ຂະ​ແໜງພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ, ຂະແໜງຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມສ່ຽງ ​ແລະ ຂະ​ແໜງຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ. ລາຍລະອຽດຄື:

  1. ຂະ​ແໜງພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ: ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ເຄື່ອງມື ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ FATCA ເພື່ອນໍາສະເໜີຜູ້ບໍລິຫານຮັບຮອງ ທັງຮັບຜິດຊອບລວມໃນໂຄງການ Basel II ຂອງ ທຄຕລ.
  2. ຂະແໜງຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມສ່ຽງ: ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມ, ວິເຄາະ, ລາຍງານຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມທັງຊອກຫາມາດຕະການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ນອກນີ້, ຂະແໜງດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໜ້າທີໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານບັນດາຂ່າວສານ, ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ແລະ ສະຫຼຸບ, ທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານ FATCA ເປັນປະຈໍາເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ.
  3. ຂະ​ແໜງຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ: ເປັນສູນກາງປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານ FATCA ຂອງ ທຄຕລ ໃນທົ່ວລະບົບ.

ປັດຈຸບັນ, ບຸກຄະລະກອນຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ປະກອບມີ 16 ຄົນ (ປະລິຍາເອກ 1 ຄົນ, ປະລິຍາໂທ 9 ຄົນ, ປະລິຍາຕີ 6 ຄົນ). ໃນນັ້ນ, ມີ 4 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື:

  1. ທ່ານ ໄຊທອງ ພົມພິທັກ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ ການທະນາຄານ 28 ປີ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສະເພາະດ້ານຈາກສາກົນຄື:
  • ADVANCED CERTIFICATE IN CORPORATE GOVERNANCE ຈາກ BMTG (UK) GROUP ທີ່ ປະເທດສີງກະໂປ.
  • CERTIFICATE OF COMPLETION OF DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM ຈາກ THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD)
  1. ທ່ານ ປອ ທອງເພັດ ລໍາໄພພັນ ວ່າການຫົວໜ້າຂະແໜງພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທະນາຄານ 5 ປີ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສະເພາະດ້ານຄື ADVANCED CERTIFICATE IN CORPORATE GOVERNANCE ຈາກ BMTG (UK) GROUP ທີ່ ປະເທດສີງກະໂປ.
  2. ທ່ານ ສີສະຫວາດ ຈັນທະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຕ້ານການຟອກເງິນ, ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທະນາຄານ 5 ປີ, ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສະເພາະດ້ານຄື CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST (CAMS) ຈາກ ACAMS.
  3. ທ່ານ ຕູ້ຢ່າງ ກົງຈີ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ ການທະນາຄານ 8 ປີ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສະເພາະດ້ານຄື CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST (CAMS) ຈາກ ACAMS.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່

(+856) 21 419 209

(+856) 21 419 145

(+856) 21 419 140