ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/05/2016 ເປັນຕົ້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

(269 KB)