ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ | ທຄຕລ

ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ


ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 09/12/2019

ຄ່າທໍານຽມ E-Commerce

(130 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 23/01/2020

ຄ່າບໍລິການບັດສາກົນ Debit&Credit

(293 KB)

ມີຜົນບັງຄົບໃຊ້ 04/06/2018

ຄ່າບໍລິການ ໂອນເງິນໄປປະເທດຈີນ Border Trade Ebank

(126 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 10/04/2020

ຄ່າບໍລິການ ບັດສາກົນ

(163 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/09/2020

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະພາຍໃນປະເທດ

(304 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ SMS Banking

(129 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ Smart Tax

(133 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 12/03/2020

ຄ່າບໍລິການ BCEL One

(171 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້

ຄ່າບໍລິການເງິນຝາກ 17/03/2020

(173 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 06/01/2021

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ

(232 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 21/09/2020

ຄ່າບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ

(313 KB)

ສະບັບ 01/07/2016

ຄ່າບໍລິການບັດ Pay Card

(125 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 01/01/2020

ຄ່າບໍລິການ BCEL i-Bank

(207 KB)

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 24/03/2021

ຄ່າບໍລິການບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay

(283 KB)