ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ | ທຄຕລ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


10%

ສະເພາະຄ່າອາຫານ

5%-10%

ຮ້ານກະແລັມຫວານປາກ ທ່າແຂກ ຊໍາລະດ້ວຍບັດ ຫຼື OnePay ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າມູນຄ່າ 50.000 ກີບ - ມູນຄ່າ 100.000 ກີບ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5% ມູນຄ່າ 100.000 ກີບ ຂຶ້ນໄປຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10%

10%

ໂຮງແຮມ ອິນທິຣາ ສະບາຍ ວັງວຽງ ຊໍາລະຜ່ານບັດທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື BCEL OnePay ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ