ໂຄງການຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ (Road tax payment)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ໂຄງການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ (Road tax payment)

ຄຸນລັກສະນະ

  • ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທຄຕລ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ ປີ 2017 ວັດຖຸປະສົງແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ທັນຕາມເວລາ, ສະດວກ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້. ປະຈຸບັນທ່ານສາມາດຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງໄດ້ໂດຍຜ່ານ ປ່ອງບໍລິການ, BCEL ONE Application, ຕູ້ ATM ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ສາມາດຮັບສະຕິກເກີ້ (Sticker) ໄດ້ທີ່ປ່ອງບໍລິການ ແລະ ຜ່ານຕູ້ KIOS ຂອງ ທຄຕລ. ພ້ອມກັບທະນາຄານອື່ນ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕົວແທນທີ່ຮັບຊໍາລະ.