ບໍລິການຊື້-ຂາຍຄຳຜ່ານບັນຊີ

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການຊື້-ຂາຍຄຳຜ່ານບັນຊີ

ຄຸນລັກສະນະ

  • ການໃຫ້ບໍລິການຊື້-ຂາຍຄຳ ຜ່ານບັນຊີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊື້-ຄໍາ ໃນລາຄາຂອງຕະຫຼາດສາກົນ ເຊິ່ງການໃຫ້ບໍລິການນີ້ ເໝາະສໍາລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈໃນການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຢາກສ້າງກຳໄລພາຍໃນມື້ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ.

ຜົນປະໂຫຍ

ທີ່ໄດ້ຮັບ

  • ທ່ານ​ສາມາດຊື້-ຂາຍຄໍາໄດ້ຈໍານວນບໍ່ຈໍາກັດ, ຄໍາທີ່ຊື້ໄດ້ແມ່ນສາມາດຖືຄອງໂດຍບໍ່ມີກຳນົດເວລາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມໃນການຖືຄອງ​ໃດໆ, ສາມາດສົ່ງຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍໄດ້​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ວັນ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

  • ທ່ານຕ້ອງມີບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຫຼື ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ສະກຸນເງິນໂດລາ ກັບ ທຄຕລ 
  • ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາເປີດບັນຊີຊື້-ຂາຍຄໍາຢູ່ສໍານັກງານຂອງ ທຄຕລ ຄື: ສາຂາ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການ ຫລັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ຮັບລະຫັດຢືນຢັນຕົວຕົນ 10 ຕົວເລກ ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຢືນຢັນຕົວຕົນທຸກຄັ້ງທີ່ສົ່ງຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຄໍາ.

ຄ່າບໍລິການ

  • ຄ່າທໍານຽມໃນການໃຫ້ບໍລິການແມ່ນ 35 ໂດລາ /ຄັ້ງ

        (ຈະຖືກເກັບກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການຊື້-ຂາຍເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ເມື່ຶອທ່ານເຮັດທຸລະກຳຕົວຈິງ).

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

  • ທ່ານ​ທີ່​ສົນ​ໃຈຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະລຸນາ​ພົວພັນ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ​ທຶນ ​ແລະ​ບໍລິການ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ.
  • Tel: (+856 21) 219308, 213 200 ຕໍ່ 205 ຫຼື 206
  • Fax: (+856 21) 262764.
  • www.bcel.com.la