ຄຸນລັກສະນະ

1. ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີໃໝ່

1.1 ສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ:

   1. ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ:

 • ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼືບັດປະຈໍາຕົວຕ່າງດ້າວຖາວອນ (ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກ່ອນ 1 ເດືອນ)
 • ປື້ມສໍາມະໂນຄົວຄົນລາວ (ຕ້ອງມີຮູບຕິດ ພ້ອມດ້ວຍກາປະທັບຈາກ ປກສ)
 • ປື້ມສໍາມະໂນຄົວຕ່າງດ້າວ (ຕ້ອງມີຮູບຕິດ ພ້ອມດ້ວຍກາປະທັບຈາກ ປກສ)
 • ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງ​ຄົນ​ລາວ ( ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກ່ອນ 6 ເດືອນ)
 • ບັດພະນັກງານບໍານານ
 • ບັດປະຈໍາຕົວທະຫານ / ຕໍາຫລວດ
 • ໜັງສືສຸດທິພ​ຣະ​ສົງ (ບັດປະຈໍາຕົວພຣະສົງ)

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບເອກະສານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ໄດ້

 2. ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ:

 • ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ (ບໍໜົດອາຍຸກ່ອນ 6ເດືອນ)  ແລະ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay Permit) ທີ່ອອກໂດຍກົມຕໍາຫຼວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ (ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກ່ອນ 1 ເດືອນ)
 • ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ (ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກ່ອນ 6 ເດືອນ) ແລະ ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ທີ່ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ກ່ອນ 1 ເດືອນ) ຫຼືໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ຂອງ ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັດນັກການທູດ ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
 • ກໍລະນີ ບຸກຄົນລາວທີ່ຖືສັນຊາດຕ່າງປະເທດ ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ແລະ ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit) ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີໃໝ່ ຕ້ອງໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງຊັ້ນຈໍາ ທີ່​​ເປັນ​ຄົນ​ລາວ ມີ​ພູມລຳ​ເນົາອາ​ໄສຢູ່ລາວ ເຮັດ​ໃບຢັ້ງຢືນສາຍຍາດ ແລະ ໜັງ​ສືຄໍ້າປະກັນການເປີດບັນຊີໃໝ່ ຕາມແບບຟອມໜັງສືຄໍ້າປະກັນຂອງ ທຄຕລ ທີ່​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະໄລຍະເຊິ່ງຍາດພີ່ນ້ອງຊັ້ນຈໍາຕ້ອງມາເຊັນໜັງສືດັ່ງກ່າວຊ້ອງໜ້າກັບ ທຄຕລ ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງຊັ້ນຈໍາອາ​ໄສ​ຢູ່ເຊັນຢັ້ງຢືນພ້ອມປະທັບກາ.
 • ກໍລະນີ ບຸກຄົນຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ແຕ່ງ​ງານ​ກັບ​ຄົນ​ລາວ ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit) ແລະ ບັດອະນຸຍາດ ເຮັດວຽກ (Work permit) ການປະກອບເອກະສານການເປີດບັນຊີໃໝ່ ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນການແຕ່ງງານ ຫຼື ທະ​ບຽນສົມ​ລົດ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີໃບຄໍ້າປະກັນການເປີດບັນຊີໃໝ່ ຈາກຄູ່ສົມລົດ ທີ່ມາເຊັນໜັງສືດັ່ງກ່າວຊ້ອງໜ້າກັບ ທ​ຄ​ຕ​ລ ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ຄູ່ສົມລົດອາ​ໄສ​ຢູ່ເຊັນຢັ້ງຢືນພ້ອມປະທັບກາ.
 • ສໍາລັບ ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທີ່​ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ, ບໍ່​ມີ​ທີ່​ຢູ່​ທີ່​ແນ່ນອນ, ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay permit), ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work permit), ຜູ້ທີ່ VISA ເຂົ້າ​ມາ ສ​ປ​ປ ລາວ ແບບ​ຊົ່ວ​ຄາວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເປີດບັນຊີໄດ້.

 

1.2 ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ:

 1. ບັນຊີລັດຖະບານ:
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີໃໝ່ (ຈາກກະຊວງ , ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມກາປະທັບ)
 • ໃບສະເໜີຂໍ​ເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ໃຫ້​ກະ​ຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງ (ຈາກຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດສູນກາງ ກະຊວງການເງິນທີ່​ສະ​ເໜີ​ຫາທະ​ນາ​ຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ທະນາຄານທຸ​ລະ​ກິດ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ຈາກກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມກາປະທັບ;
 • MOU ຫຼື ສັນ​ຍາ ໂຄງການທີ່ເຊັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ;
 • ໃບສະເໜີຂໍ​ເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ ໃຫ້ໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບ​ກະ​ຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຫຼື ກົມກອງ (ຈາກຄັງເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດສູນກາງ, ກະຊວງການເງິນ ທີ່​ສະ​ເໜີ​ຫາທະ​ນາ​ຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ທະນາຄານທຸ​ລະ​ກິດ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ການປະກອບເອກະສານຂອງພາກສ່ວນວັດ ຫຼື ອົງການພຸດທະສາດສະໜາ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອຳນາດການປົກຄອງ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມກາປະທັບ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວລະບຸໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1.1)
 1. ການປະກອບເອກະສານຂອງພາກສ່ວນອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອຳນາດການປົກຄອງຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມກາປະທັບ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ການປະກອບເອກະສານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມກາປະທັບ)
 • ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ດໍາເນີນອົງການ (Operation permit)
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງອົງການ ຫຼື ໃບແຈ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການ (ທີ່ເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ກາປະທັບ ຈາກກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ) (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບຄົນລາວ ຫຼື ຄົນ ຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1 )
 1. ບັນຊີໂຄງການຂອງອົງການສາກົນ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ດໍາເນີນອົງການ (Operation permit)
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງອົງການ ຫຼື ໃບແຈ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການ (ທີ່ເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ກາປະທັບ ຈາກກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ) (ຖ້າມີ)
 • MOU ຫຼື ສັນ​ຍາ ໂຄງການທີ່ເຊັນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ການປະກອບເອກະສານຂອງສະຖານທູດ ແລະ ກົງສຸນ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຫຼື ອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສະຖານທູດ / ກົງສຸນ  (ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

 

 1. ການປະກອບເອກະສານຂອງສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນ ອອກ​ໂດຍ BOL ຫຼື ກະຊວງການເງິນ
 • ໃບທະບຽນສະຖາບັນການເງິນສາກົນ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະຖາບັນການເງິນ (ທີ່ມີກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ) (ຖ້າມີ)
 • AML Check List  (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຊຂໍ້ 1.1)
 1. ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ (ມີສໍານັກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ) ທີ່ບໍ່ມີຫ້ອງການ ຫຼື ບໍ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ:
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ (ຖ້າມີ)
 • AML Check List  (ຖ້າມີ)
 • MOU ຫຼື ສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານ ທີ່ຈະມາເປີດບັນຊີນຳ
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ບັນຊີຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ:
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ (ທີ່ມີກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ລັດວິສາຫະກິດ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ)
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ພາກສ່ວນຮຸ້ນສ່ວນລັດ-ເອກະຊົນ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ
 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ໃບທະບຽນສໍາປະທານ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ)
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)
 1. ອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່:

ປະກອບມີ: ກຸ່ມການຜະລິດ, ກຸ່ມປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ກຸ່ມການປະມົງ, ກຸ່ມການບໍລິການ, ສະມາຄົມ,ສະຫະກອນ, ກອງທຶນມູນລະນິທິ, ກຸ່ມທ້ອນເງິນ ແລະ ອື່ນໆ. ການປະກອບເອກະສານເປີດບັນຊີມີດັ່ງນີ້:

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເອກະສານສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ/ກຸ່ມ/ສະຫະກອນ/ກອງທຶນ (ຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ)
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ຖ້າມີ)
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານ ຫຼື ມະຕິຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

14. ວິສາຫະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທ

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

15. ບໍລິສັດສໍາປະທານ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

 • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ພ້ອມ​ກາ​ປະ​ທັບ)
 • ໃບທະບຽນສໍາປະທານ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ​
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ສໍາລັບບຸກຄົນລາວ ຫຼື ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

16. ສະຖາບັນການເງິນ:

 • ສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນອອກໂດຍ BOL ຫຼື ກະຊວງການເງິນ
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນສະຖາບັນການເງິນ (ທີ່ມິກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜ່ານກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ)
 • AML Check List  (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່
 • ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດມາເປີດບັນຊີໃໝ່ (ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)

17. ທະນາຄານທຸລະກິດ (ທີ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ສ ປປ ລາວ)

 • ສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃໝ່ (ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ ຫຼື ໃບແຈ້ງເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ)
 • ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນາຄານທຸລະກິດອອກໂດຍ BOL ຫຼື ກະຊວງການເງິນ
 • ກົດລະບຽບພາຍໃນທະນາຄານ (ທີ່ມິກາປະທັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຜ່ານກະຊວງຫຼື ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) (ຖ້າມີ)
 • AML Check List  (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຂໍ້​ຕົກ​ລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນເງິນຝາກ
 • ໃບມອບສິດ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນ ເພື່ອມາດໍາເນີນການເປີດບັນຊີໃໝ່

ເອກະສານບຸກຄົນຜູ້ມີສິດເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຮັບມອບສິດເປີດບັນຊີໃໝ່ (ບຸກຄົນຕ່າງປະເທດລະບຸໃນຂໍ້ 1.1)