ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ບໍລິການເຄື່ອງຮູດບັດ

ບໍລິການເຄື່ອງຮູດບັດ ຂອງ ທຄຕລ ສາມາດສະໜອງການບໍລິການຊຳລະສະສາງທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະດຳເນີນທຸລະກິດປະເພດໃດກໍ່ຕາມ, ທຄຕລ ສາມາດສະໜອງການບໍລິການ ຊຳລະສະສາງ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ເຄື່ອງຮູດບັດຂອງ ທຄຕລ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັບຊຳລະບັດ ATM ແລະ ບັດ Visa ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ບັດສາກົນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ບັດ Visa ສາກົນ, ບັດ MasterCard, ບັດ UnionPay,​ ບັດ JCB, ບັດ   American Express (ຮ້ານຄ້າທີ່ຕ້ອງການຮັບບັດ American Express ຕ້ອງໄດ້ເຊັນສັນຍາສະເພາະອີກສະບັບ)

ບໍລິການເຄື່ອງຮູດບັດຂອງ ທຄຕລ ຍັງສະໜອງບໍລິການເສີມອື່ນໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຶງດູດລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເພິ່ງພໍໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ, ຍ້ອນການບໍລິການທີ່ຄວບຄຸມທີ່ທ່ານສາມາດມີໄດ້. ບໍລິການເສີມປະກອບມີ: ການລັອກວົງເງິນ ລ່ວງໜ້າ (Pre-authorization) ເໝາະສົມສຳລັບປະເພດທຸລະກິດໂຮງແຮມ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າລົດ; ແລະ Keyed-enter ສໍາລັບລາຍການສັ່ງຈອງຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ອີເມລ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ສູນບັດ ທຄຕລ ຫຼື ໂທ +856-21-254268 ຫຼື ສອບຖາມທຸກສາຂາຂອງ ທຄຕລ ທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.