ຜະລິດຕະພັນ Onepay

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນ Onepay

ຄຸນລັກສະນະ

  • ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ທັນສະໄຫມໃນການຊໍາລະການບໍລິການ ແລະ ການຊື້ສິນຄ້າຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍການສະແກນ (Scan) QR Code ຂອງຮ້ານຄ້າຜ່ານ BCEL ONE ເມນູ ONE PAY ຊື່ຮ້ານຄ້າກໍ່ຈະປາກົດຂຶ້ນ ຈາກນັ້ນ, ພິມຈຳນວນເງິນ, ກວດສອບ ແລະ ກົດປຸ່ມຊໍາລະ ກໍ່ຖືວ່າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ປະຈຸບັນ ມີຮ້ານຄ້າທີ່ຮັບຊໍາລະຜ່ານ BCEL ONEPAY ໃນທົ່ວປະເທດກວມເອົາຫລາກຫລາຍການບໍລິການໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກໃຊ້.
  • ທຸກໆທຸລະກໍາໃນການຊໍາລະຕ້ອງມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າເປັນເງິນກີບ ແລະ ທ່ານຈະຫມົດກັງວົນເລື່ອງຂອງການຈ່າຍເງິນສົດ, ການຊອກຫາເງິນທອນ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ.
  • ທຄຕລ ຍັງຈະມີການຮ່ວມມື ກັບທະນາຄານທະນະຊາດ (ປະເທດໄທ) ເພື່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຊໍາລະຜ່ານ QR Code ລະຫວ່າງປະເທດ ນໍາກັນອີກດ້ວຍ.