ສິນເຊື່ອເພື່່ອການສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງ ທຄຕລ:

ເປັນສິນເຊື່ອທີ່ນໍາໄປລົງທຶນ ໃນກິດຈະການສ່ວນຕົວ ແລະ ເປັນການຂໍສິນເຊື່ອເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ຫຼື ເປັນເງິນໜູນວຽນໃນກິດຈະການ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ເປັນລູກຄ້າ ທຄຕລ. ທຸກການປ່ອຍກູ້ຕ້ອງອິງໃສ່ມາດຖານການປະເມີນສິນເຊື່ອໂດຍມີການໄລ່ລຽງ.

  • ປະເພດຂອງສິນເຊື່ອ: ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ, ເງິນກູ້ປົກກະຕິ, ເງິນກູ້ແບບໜູນວຽນ ແລະ ອື່ນໆ.
  • ໄລຍະເວລາ ກູ້ຢືມແມ່ນຕາມຄວາມເໜາະສົມຂອງທຸລະກິດ.
  • ເປົ້າໝາຍຂອງສິນເຊື່ອ: ການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຄ້າຂາຍ, ການບໍລິການ.

ບັນດາເອກະສານປະກອບໃນການຂໍສິນເຊື່ອສໍາລັບ SMEs:

  • ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມເງິນ (ຕາມແບບຟອມຂອງ ທຄຕລ).
  • ສໍາເນົາ: ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບທະບຽນອາກອນ (ປີປະຈຸບັນ), ໃບອະນຸຍາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ສໍາເນົາ: ບັດປະຈໍາຕົວ/ສໍາມະໂນຄົວ.
  • ເອກະສານການລາຍງານການເງິນຂອງທຸລະກິດ.
  • ແຜນທຸລະກິດຕາມແບບຟອມຂອງ ທຄຕລ.
  • ສໍາເນົາ ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ: ໃບຕາດິນຖາວອນ, ໃບຢັ້ງຢືນເງິນຝາກ.
  • ເອກະສານອື່ນໆຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ທຄຕລ.