ສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກ COVID-19

ສຳລັບບຸກຄົນ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ (SMEs)

ອັດຕາດອກເບ້ຍ 5,5%/ປີ, ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມ, ໄລຍະກູ້ຢືມສູງສຸດ 6 ປີ

- ຂະແໜງ ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ;

- ຂະແໜງ ການຫັດຖະກຳ;

- ຂະແໜງ ຜະລິດສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ;

- ຂະແໜງ ການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ;

- ຂະແໜງ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການປິ່ນອ້ອມ;

- ທຸລະກິດອື່ນໆ ທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກ;

ເງື່ອນໄຂການອະນຸມັດ ແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການຂອງ ທຄຕລ.

-----------------------------------------------------

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555 ຫຼື OneCare Support
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
🇫 BCEL Bank
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel