ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ບໍລິການບັດ​ເອທີເອັມ (BCEL UnionPay)

ຄຸນລັກສະນະ

ເປັນ​ທາງ​ເລືອກສຳລັບທ່ານທີ່ບໍ່ສະດວກໃນການເຂົ້າມາຖອນເງິນສົດໃນທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການພົກພາເງິນ ສົດຈໍານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການບັດ BCEL UnionPay ເພຶ່ອຖອນເງິນສົດຈາກຕູ້​ເອທີເອັມ ​ແລະ ໃຊ້ຊໍາ ລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ​ຫຼື ບໍລິການ​ ໄດ້ທົ່ວໂລກ ທີ່​ມີສັນຍາລັກ UnionPay, ນອກ​ນັ້ນ​ທ່ານຍັງສາມາດນໍາ​ໃຊ້ບໍລິການ​ເສີມ​ອື່ນໆຈາກຕູ້ ເອທີ​ເອັມ ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ​ເຊັນ: ການ​ໂອນ​ເງິນ, ກວດ​ຍອດ​​ເງິ​ນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ, ກວດ​ເບິ່ງ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ 5 ຄັ້ງ ຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ບັນຊີ, ​ຊຳລະຄ່າ​ສາທາລະ​ນຸປະ​ໂພ​ກ​ເຊັ່ນ: ​ນ້ຳປະປາ, ​ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິການ​ອື່ນໆ. ບັດ​ເອທີ​ເອັມຂອງ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ມີ 3 ປະ​ເພ​ດບັດຄື : ບັດ​ສະ​ແຕນ​ດາດ, ບັດຄາບ໊ອນ ແລະ ບັດຄຳ; ສາມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​​ໄດ້ 3 ບັນຊີ​ໃນ​ບັດ​ດຽວ​ກັນ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ປະຢັດ​ເວລາ ແລະ​ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ, ສາມາດຖອນເງິນສົດ ​ສະດວກ ວ່ອງ​ໄວ ຈາກຕູ້​ເອທີ​ເອັມ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ທຸກ​ຈຸດທົ່ວປະ​ເທດ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ທ່ານຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ, ​ສາມາດ​ຊໍາລະຄ່າ​ສິນຄ້າ ​ຫຼື ​ບໍລິ ການ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງເພີ່ມ ຄວາມສະດວກໃຫ້ສາມາດຖອນເງິນຈາກ ຕູ້​ເອທີ​ເອັມຂອງທະນາຄານອື່ນໆໃນເຄືອຄ່າຍ B-Connex

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

1. ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ​ຫຼື ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​ ນຳ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ;

2. ມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື  ໜັງສື​ເດີນທາງ (passport) ຫຼື ປື້​ມສຳມະໂມຄົວ;

ວົງເງິນການນຳໃຊ້
  • ບັດສະແຕນດາດ ສາມາດຖອນເງິນສູງສຸດໄດ້ 9,000,000 ກີບຕໍ່ມື້,  ດຳເນີນລາຍການ 6 ຄັ້ງຕໍ່ມື້, ຖອນໄດ້ສູງສຸດຄັ້ງລະ 1,500,000 ກີບ. ​ໂອນ​​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ພາຍ​ໃນ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ຊຳລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າບໍລິການ ດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ສູງ​ສຸດ 100,000,000 ກີບ​ຕໍ່​ມື້.
  • ບັດຄາບ໊ອນ ສາມາດຖອນເງິນສູງສຸດໄດ້ 12,000,000 ກີບຕໍ່ມື້, ດຳເນີນລາຍການ 8 ຄັ້ງຕໍ່ມື້, ຖອນໄດ້ສູງສຸດຄັ້ງລະ 1,500,000 ກີບ. ​ໂອນ​​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ພາຍ​ໃນ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ​ແລະ ຊຳລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າບໍລິການ ດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ສູງ​ສຸດ 150,000,000 ກີບ​ຕໍ່​ມື້.
  • ບັດຄຳ ສາມາດຖອນເງິນສູງສຸດໄດ້ 15,000,000 ກີບຕໍ່ມື້, ດຳເນີນລາຍການ 10 ຄັ້ງຕໍ່ມື້, ຖອນໄດ້ສູງສຸດຄັ້ງລະ 1,500,000 ກີບ. ​ໂອນ​​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ພາຍ​ໃນ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ຊຳລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າບໍລິການ ດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ສູງ​ສຸດ 200,000,000 ກີບ​ຕໍ່​ມື້.
ໝາຍເຫດ
  • ລຸກຄ້າຕ້ອງຮັກສາຍອດເຫຼືອເງິນໃນບັນຊີຕໍ່າສຸດສໍາລັບປະເພດເງິນຝາກປະຢັດສະກຸນເງິນກີບ: 50,000 ກີບ, ສະກຸນ ເງິນໂດລາສະຫະລັດ: 10 ໂດລາ, ສະກຸນເງິນບາດໄທ: 500 ບາດ. ສໍາລັບປະເພດບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນສະກຸນ ເງິນກີບ:100,000 ກີບ, ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ: 50 ໂດລາ, ສະກຸນເງິນບາດໄທ: 1,000 ບາດ. 
  • ການ​ຖອນ​ເງິນສົດ ຫຼື ຊຳລະ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າ​ບໍລິການ​ຢູ່​ຕ່າງ​ທະນາຄານ ​ແລະ ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່​ບັນຊີ​ຫຼັກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.