1.ຜະລິດ​ຕະພັນບັດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນບັດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard

ຄຸນລັກສະນະ

  • ແມ່ນບັດເດບິດແບບຕື່ມເງິນ. ລູກຄ້າຕ້ອງຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດກ່ອນຈຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ມີສັນຍາລັກຮັບບັດ Mastercard.
  • ແມ່ນບັດ Virtual ເປັນບັດສະເໝືອນຈິງ ເຊິ່ງຜູ້ສະໝັກສາມາດນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນບັດມາສເຕີ້ຄາດໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືບັດພາສຕິກ (physical card).
  • ຜູ້ສະໝັກສາມາດສະໝັກຜ່ານ BCELOne ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນປະກອບແບບຟອມເພີ່ມຕື່ມ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດການສະໝັກບັດ ຜູ້ຖືບັດກໍຈະໄດ້ຂໍ້ມູນເລກບັດ, ວັນໝົດອາຍຸ, ຊື່ ແລະ ເລກງ່ຽງ ຢູ່ເທິງ BCELOne ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ບັດ Virtual ກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ບັດເພື່ອການຊື້ຂາຍອອນລາຍໄດ້ເລີຍ.

ວົງເງິນການນຳໃຊ້ບັດ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ວັນ

  • ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປີ: ບໍ່ມີ
  • ວົງເງິນຕື່ມເຂົ້າບັດ/ມື້: ແຕ່ 10-5.000 ໂດລາ
  • ການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດ Prepaid Mastercard ແມ່ນອີງຕາມນະໂຍບາຍປະກາດນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ທຄຕລ.

ເນື້ອໃນ

Mastercard

ໃນປະເທດ

ຕ່າງປະເທດ

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ມື້ (ໂດລາ)

3.000

5.000

ຈໍານວນຄັ້ງໃຊ້ຈ່າຍ/ 1 ມື້ (ຄັ້ງ)

15

20

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

3.000

5.000