ຜະລິດ​ຕະພັນບັດ BCEL MyWay Mastercard

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນບັດ BCEL MyWay Mastercard

ຄຸນລັກສະນະ

  • ແມ່ນບັດ Prepaid ທີ່ລູກຄ້າສາມາດສາມາດແຕ່ງຮູບພາບໜ້າບັດທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.​ ເຊິ່ງຄຸນລັກສະນະການນໍາໃຊ້ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຊໍາລະສະສາງ, ຖອນເງິນສົດ ແລະ ຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ Online ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ລູກຄ້າສາມາດຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດຜ່ານ BCEL One ແລະ ປ່ອງບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ.

ວົງເງິນການນຳໃຊ້ບັດ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ວັນ

  • ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປີ: ບໍ່ມີ
  • ວົງເງິນຕື່ມເຂົ້າບັດ/ມື້: ແຕ່ 10-5.000 ໂດລາ
  • ການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດ Prepaid Mastercard ແມ່ນອີງຕາມນະໂຍບາຍປະກາດນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ທຄຕລ.

ເນື້ອໃນ

Mastercard

ໃນປະເທດ

ຕ່າງປະເທດ

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ມື້ (ໂດລາ)

3.000

5.000

ຈໍານວນຄັ້ງໃຊ້ຈ່າຍ/ 1 ມື້ (ຄັ້ງ)

15

20

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

3.000

5.000

ວົງເງິນຖອນສົດ/1 ມື້ (ຄັ້ງ)

1.000

1.500

ຈໍານວນຄັ້ງຖອນສົດ/1 ມື້ (ຄັ້ງ)

10

10

ວົງເງິນຖອນສົດສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

1.000

1.500

 

ເງື່ອນໄຂ

ເງື່ອນໄຂສຳລັບຮູບພາບທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບບັດ MyWay Mastercard

  • ຮູບພາບທີ່ທ່ານນຳມາເພື່ອສະໝັກຂໍນຳໃຊ້ບັດ MyWay Mastercard ຕ້ອງບໍ່ຂັດກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້ລຸ່ມນີ້. ຮູບທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ຕົກແຕ່ງເພື່ອສະໝັກຂໍນຳໃຊ້ບັດ MyWay Prepaid Mastercard ຕ້ອງເປັນຮູບພາບທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດໃນການນຳໃຊ້. ຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ເພື່ອສະໝັກນຳໃຊ້ບັດ:

1.ເຄື່ອງໝາຍການທາງການຄ້າ ຫຼື ຮູບພາບທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ລິຂະສິດ, ແບຣນດິ້ງຂອງພາກສ່ວນອື່ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໝັກຂໍນຳໃຊ້ບັດ.

2.ຂໍ້ມູນເບີໂທລະສັບ, ເລກບັນຊີ, ທີ່ຢູ່, ຫຼື ຊື່ເວັບໄຊທ໌.

3.ຮູບພາບຂອງຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ

4.ຮູບພາບຂອງບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງບັດ, ຍົກເວັ້ນເຈົ້າຂອງບັດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບຸກຄົນໃນຮູບພາບໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ້.

5.ເຄື່ອງໝາຍ, ຂໍ້ມູນ, ຫຼື ຕົວເລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ

6.ຮູບພາບທີ່ສື່ເຖິງເພດ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງ

7.ຮູບພາບໂປ້ ຫຼື ຮູບພາບເປືອຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເພດໃດ ຫືຼ ອາຍຸເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ.​

8.ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວກັບສິ່ງມຶນເມົາ, ຢາປົວພະຍາດ, ຢາເສບຕິດ ຫຼື ອາວຸດຕ່າງໆ.​

9.ຮູບພາບຂອງໃບເງິນ ທຸກສະກຸນເງິນ

10.ແລະ ຮູບອື່ນໆທີ່ ທະນາຄານເຫັນວ່າບໍ່ເໝາະສົມ.

Ø ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານອັບໂຫລດຮູບພາບ, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ແລະ ຄອບຄອງສິດການນຳໃຊ້ຮູບຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ຂັດກັບລິຂະສິດ, ເຄື່ອງໝາຍທາງການຄ້າ, ສິດທິສາທາລະນະ, ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສິດທິອື່ນໆຂອງບຸກຄົນອື່ນ. ຖ້າມີກໍລະນີ ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຂັດແຍ່ງໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການນຳໃຊ້ຮູບທີ່ທ່ານໂຫລດເຂົ້າເພື່ອການຂໍສະໝັກນຳໃຊ້ບັດ, ເຈົ້າຂອງບັດຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃດໆ.

ຜະລິດຕະພັນບັດ BCEL Standard Prepaid Mastercard

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນບັດ BCEL Standard Prepaid Mastercard

ຄຸນລັກສະນະ

  • ແມ່ນບັດເດບິດແບບຕື່ມເງິນລູກຄ້າຕ້ອງຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດກ່ອນຈຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ  ແລະ ບໍລິການ ຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ມີສັນຍາລັກຮັບບັດ Mastercard  ຫລື ຖອນເງິນສົດຈາກ ຕູ້ ATM ໄດ້.
  • ແມ່ນບັດ Prepaid ທີ່ລູກຄ້າສາມາດຂໍສະເໜີອອກໃນຮູບແບບທຳມະດາ (Standard design). ລູກຄ້າສາມາດສະໝັກຜ່ານ BCEL One ແຕ່ບໍ່ສາມາດເລືອກແບບໜ້າບັດໄດ້. ພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດເລືອກແຕ່ງຮູບໜ້າບັດໄດ້ຄືກັບບັດ MyWay. ແຕ່ມີຄຸນລັກສະນະການນໍາໃຊ້ຄ້າຍຄືກັນ ທັງຊໍາລະສະສາງ, ຖອນເງິນສົດ ແລະ Shopping Online.

ວົງເງິນການນຳໃຊ້ບັດ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ວັນ

  • ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປີ: ບໍ່ມີ
  • ວົງເງິນຕື່ມເຂົ້າບັດ/ມື້: ແຕ່ 10-5.000 ໂດລາ
  • ການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດ Prepaid Mastercard ແມ່ນອີງຕາມນະໂຍບາຍປະກາດນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ທຄຕລ.

ເນື້ອໃນ

Mastercard

ໃນປະເທດ

ຕ່າງປະເທດ

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ມື້ (ໂດລາ)

3.000

5.000

ຈໍານວນຄັ້ງໃຊ້ຈ່າຍ/ 1 ມື້ (ຄັ້ງ)

15

20

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

3.000

5.000

ວົງເງິນຖອນສົດ/1 ມື້ (ຄັ້ງ)

1.000

1.500

ຈໍານວນຄັ້ງຖອນສົດ/1 ມື້ (ຄັ້ງ)

10

10

ວົງເງິນຖອນສົດສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

1.000

1.500