ຜະລິດ​ຕະພັນບັດ ຮ່ວມພິເສດ JCB Card

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນບັດ JCB  Card

ຄຸນລັກສະນະ

  • ບັດ JCB, ແມ່ນເປັນບັດເຄຼດິດ, ເປັນຜະລິດຕະພັນບັດໃໝ່ລ້າສຸດທີ່ອອກໂດຍ ທຄຕລ, ເຊິ່ງມາພ້ອມ ກັບຄ່າທຳນຽມທີ່ຖືກກ່ວາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກການຊໍາລະຄ່າສິນຕ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ຮ້ານຄ້າຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ-BCEL ແລະ ຮ້ານຄ້າຜູ້ຮັບບັດ JCB ທົ່ວໂລກ.
  • ສາມາດນໍາໃຊ້ຊໍາລະຄ່າບໍລິການ/ສິນຄ້າ ຜ່ານເວັບໄຊທ໌, ເຄື່ອງຮູດ ແລະ ຖອນເງິນສົດ

ຈຸດປະສົງຫຼັກ

  • ແມ່ນບັດເຄຼດິດໃໝ່ ທີ່ມາພ້ອມກັບຄ່າທຳນຽມທີ່ຖືກກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ຮ້ານຄ້າຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກັບ JCB
  • ມີຈຸດປະສົງຫຼັກເພີ່ອຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນບັດ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳລົງຊິວິດປະຈຳວັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທຄຕລ ເຊັນ : ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໄຊ້ເງິນສົດໃນການຊໍາລະສິນຄ້າ ແລະ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດຫຼາບຂຶ້ນ ເຊິ່ງແນໃສ່ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການຖືບັດເຄຼດິດເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກ

ສິດທິປະໂຫຍດຂອງບັດ JCB

  • ສ່ວນຫຼຸດພິເສດຈາກຮ້ານຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ (ແຕ່ 5%-20%)
  • ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ ສໍາລັບຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ຫຼື ສິນຄ້າຈາກຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ແລະ ຕູ້ ATM ທຄຕລ
  • ສາມາດຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ຂອງທ່ານຜ່ານ  BCEL One
  • ສາມາດຊໍາລະຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງເຊັ່ນ: ການສັ່ງຊື້ຜ່ານເວບໄຊ, ອີເມວ ຫຼືໂທລະສັບ
  • ສາມາດຊໍາລະຊໍາລະສິນຄ້າ ໄດທີ່ຮ້ານຄ້າຜູ້ຮັບບັດທີ່ມີສັນຍາລັກ JCB
  • ສາມາດຖອນເງິນສົດຈາກຕູ້ ATM ທຸກຕູ້ ທີ່ມີສັນຍາລັກ JCB