1. ບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ແມ່ນບັດທີ່ອອກໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ຖືກຮັບບັນຈຸໃຫ້ເຮັດວຽກ, ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

 1. ຄຸນລັກສະນະຂອງບັດ

ບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເປັນບັດທີ່ມີ 3 ຄຸນລັກສະນະໃນບັດດຽວຄື:

 1. ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເປັນບັດຢັ້ງຢືນການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
 2. ໃຊ້ເປັນບັດເອທີເອັມ (ATM) ເພື່ອເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ.
 3. ໃຊ້ເປັນບັດປະກັນສັງຄົມ.

 

 1. ເປົ້າໝາຍຜູ້ອອກບັດ

ກະຊວງພາຍໃນ ຈະອອກບັດໃຫ້ລັດຖະກອນສົມບູນ ທີ່ປະຈຳການປົກກະຕິ, ສຳລັບລັດຖະກອນທີ່ກຳລັງຝຶກງານ ແລະ ລັດຖະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຈຳການປົກກະຕິ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລື່ອນເປັນລັດຖະກອນສົມບູນ ແລະ ກັບມາປະຈຳການປົກກະຕິ ກະຊວງພາຍໃນ, ຈຶ່ງຈະພິຈາລະນາອອກບັດໃຫ້ພາຍຫຼັງ.

 1. ອາຍຸການນຳໃຊ້ຂອງບັດ        

ບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີອາຍຸການນຳໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ອອກບັດຈົນເຖິງການສິ້ນສຸດການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຊັ່ນ: ການລາອອກ, ການເສຍສັນຊາດລາວ, ການປະລະໜ້າທີ່, ການຖືກໄລ່ອອກ, ການຮັບອຸດໜູນເທື່ອດຽວ ແລະ ການເສຍຊີວິດ.

ກໍລະນີໄດ້ຮັບອຸດໜູນບຳນານ, ເສຍກຳລັງແຮງງານ,​ ເຈົ້າຂອງບັດຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນບັດເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ທຸລະກຳອື່ນໆ ແຕ່ຈະຖືກຕັດສິດການນຳໃຊ້ບັດໃນວຽກຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ.

 1. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
 • ເປັນບັດຢັ້ງຢືນຕົວຕົນການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນວຽກຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ;
 • ສາມາດຖອນເງິນສົດ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ຈາກຕູ້ເອທີເອັມຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທຸກຈຸດທົ່ວປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ທ່ານຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ;
 • ສາມາດໃຊ້ເປັນບັດປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂະພາບ;
 • ບັດລັດຖະກອນສາມາດເອົາເຂົ້າ BCEL One ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃຊ້ໃນການໂອນເງິນ, ຊຳລະຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ;
 • ສາມາດໃຊ້ຊຳລະສິນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຂອງ ທຄຕລ.
 1. ການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ
 • ບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຊ້ໄດ້ແຕ່ລະບົບຕູ້ເອທີເອັມ ແລະ ເຄື່ອງຮູດບັດ ຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເນື່ອງຈາກບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນບໍ່ໄດ້ກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານ.

ສຳລັບການຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ ຈາກຕູ້ທະນາຄານອື່ນ ຈະໃຊ້ໄດ້ຫຼັງຈາກ ທຄຕລ ສຳເລັດການປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງຜ່ານລະບົບບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ (LAPS).

 • ບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສາມາດໃຊ້ຄູ່ກັບ ບັດເອທີເອັມເກົ່າ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຕາມຄວາມສະດວກ ຫຼື ສາມາດຍົກເລີກການນຳໃຊ້ບັດເກົ່າ ໄດ້ຕາມສາຂາຂອງ ທຄຕລ.
 • ການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນຕ່າງໆ ບົນພື້ນຖານຕາມລະບຽບການຂອງ ທຄຕລ. ສ່ວນຄຸນສົມບັດ ແລະ ສິດໃນການນຳໃຊ້ບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນນັ້ນ ທຽບເທົ່າກັບຄຸນສົມບັດ ແລະ ສິດໃນການນຳໃຊ້ບັດ ເອທີເອັມສີຟ້າຂອງ ທຄຕລ.
 1. ຄ່າທຳນຽມ
 • ຕົ້ນທຶນໃນການອອກບັດທັງໝົດ                    85.000 ກີບ/ບັດ
 • ຄ່າທຳນຽມຂອງ ທຄຕລ                           30.000 ກີບ/ບັດ
 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ອອກບັດ                    55.000 ກີບ/ບັດ.

(ຄ່າພັດທະນາລະບົບການອອກບັດ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລັດຖະກອນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ, ຈັດຊື້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກການອອກບັດ)

 • ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງ ທຄຕລ ປະຕິບັດຄືກັບບັດເອທີເອັມທົ່ວໄປ

 

ເຈົ້າຂອງບັດສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນທະນາຄານ ເພື່ອການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນໄດ້ຕາມສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ຄືກັບບັດເອທີເອັມທົ່ວໄປ ໄດ້ຕາມລະບຽບການຂອງ ທຄຕລ. ພະນັກງານທີ່ຮັບບໍລິການສາມາດຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງເຈົ້າຂອງບັດໄດ້ ຈາກຂໍ້ມູນຢູ່ໜ້າບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນໃນລະບົບ.

 1. ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່
 • ລະຫັດບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແມ່ນຈະສົ່ງເຂົ້າເບີໂທລະສັບໂດຍກົງຕາມເບີໂທລະສັບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢູ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງພາຍໃນ;
 • ເວລາໄດ້ຮັບລະຫັດບັດແລ້ວແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ເປັນຂອງຕົນເອງຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມຕາມຂັ້ນຕອນ;
 • ລະຫັດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຂໍ້ຄວາມ “1444” ແມ່ນລະຫັດສຳລັບບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເທົ່ານັ້ນ;
 • ບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສາມາດເອົາເຂົ້າແອັບ BCEL One ໄດ້ ໂດຍຜ່ານໜ່ວຍບໍລິການໃດກໍ່ໄດ້;
 • ບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບບັດເອທີເອັມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ບັນຊີດຽວກັນ;
 • ກໍລະນີບັດແຕກຫັກ, ເປ່ເພ ຫຼື ເສຍຫາຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອອກບັດໃໝ່ແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາສະເໜີອອກບັດໃໝ່ຢູ່ ທຄຕລ.
 • ໃນກໍລະນີເຈົ້າຂອງບັດຫາກພົບວ່າ ວັນທີ, ເດືອນ, ປີເກີດ ຫຼື ວັນເຂົ້າສັງກັດລັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນໃຫ້ພົວພັນກະຊວງພາຍໃນ, ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂ ເນື່ອງຈາກຕິດພັນກັບປະຫວັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
 1. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຕາມເບີໂທຂ້າງລຸ່ມນີ້ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ:

Hotline: 1555

Phone: 021 213200 ຕໍ່ 615