ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ການບໍລິການຕູ້ຖອນເງິນສົດອັດຕະໂນມັດ (ຕູ້ATM) ຂ້າມເຄືອຄ່າຍ B-connex

ຄຸນລັກສະນະ

ບີ​ຄອນ​ເນັກ ແມ່ນ​ລະບົບການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຕູ້​ເອທີ​ເອັມຂອງ​ແຕ່ລະ​ທະນາຄານສະມາຊິກ​​ ​ສາມາດ​​ເຮັດ​ລາຍການ​ທຸລະ​ກຳ​ກວດ​ຍອດ​ເງິນ ​ແລະ ຖອນ​ເງິນສົດຜ່ານ​ຕູ້​ເອທີ​ເອັມຂອງ​ແຕ່ລະ​ທະນາຄານຮ່ວມ​ກັນ​ໄດ້ ໝາຍວ່າ​ບັດ​ເອທີ​ເອັມຂອງ​ແຕ່ລະ​ທະນາຄານ​ສາມາດ​ກວດ​ຍອດ​ເງິນ ​ແລະ ຖອນ​ເງິນສົດ ​ຜ່ານ​ຕູ້​ເອທີ​ເອັມ ຂອງ​ທະນາຄານ​ທະນາຄານ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້ ທີ່​ເປັນ​ສະມາ​ຊິກ​ຂອງ ບີ​ຄອນ​ເນັກ. ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ​ທະນາຄານ​ທີ່​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ ບີ​ຄອນ​ເນັກ ມີ : ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານເອສທີ ​ແລະ ທະນາຄານມານຣູຮານ ເຈແປນລາວ ຈຳກັດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ປະຢັດ​ເວລາ, ສະດວກ ໂດຍລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ຊອກຫາຕູ້​ເອທີ​ເອັມຂອງ ທະນາ ຄານທີ່ຕົນເອງໄດ້ອອກບັດນໍາ ກໍ່ສາມາດຖອນເງິນຜ່ານຕູ້​ເອທີ​ເອັມຂອງບັນດາທະນາຄານທີ່ຮ່ວມເຄື່ອຄ່າຍ,​ ຜູ້ຖືບັດມີຄວາມສະ ດວກ ແລະ ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ວອງໄວເພີ່ມຂື້ນເຊິ່ງບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສ່ຕູ້ໃດທີ່​ມີ​ສັນຍາ​ລັກບີ​ຄອນ​ເນັກກໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 ທຸກທ່ານ​ທີ່ມີ​ບັດ​ເອທີີເອັມຂອງ​ທະນາຄານ​ທີ່​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ ບີ​ຄອນ​ເນັກ.