ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ການບໍລິການຕູ້ຖອນເງິນສົດອັດຕະໂນມັດ (ຕູ້ATM)

ຄຸນລັກສະນະ

ATM ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Automated Teller Machine ເປັນອຸປະກອນ ທີ່ໃຊ້ຮອງ ຮັບເຂົ້າໃນການ​ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທຸລະກຳການເງິນ-ການທະນາຄານ ນອກສະຖານທີເຊິ່ງເປັນ​ທາງ​ເລືອກສຳລັບທ່ານທີ່ບໍ່ສະດວກ ໃນການເຂົ້າມາຖອນເງິນສົດໃນທະນາຄານ ຫຼື ເຮັດທຸລະກຳການເງິນໃນທະນາຄານ, ຕູ້ເອທີເອັມ ແມ່ນສາມາດຮອງຮັບການບໍລິ ການຫຼາຍຢ່າງເຊັນ:ບໍລິການຖອນເງິນສົດ, ໂອນເງິນຈາກບັນຊີໜຶ່ງຫາບັນຊີອື່ນ(ໃນສະກຸນດຽວກັນໄດ້), ກວດຍອດເງິນເຫຼືອໃນ ບັນຊີ, ກວດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດຂອງບັນຊີ,ຈ່າຍຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ອື່ນໆ... ຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາມາດຮັບບັດສາກົນ ແລະ ບັດພາຍໃນໄດ້ ເຊິ່ງປະກອບມີ: UnionPay, VISA, JCB, Co-Brand, Mastercard, AMEX ແລະ ບັດຂອງສະມາຊິກ LAPNet ປະກອບມີ 14 ທະນາຄານ ຄື: BCEL, LDB, JDB, APB, MARUHAN Japan Bank Lao, LVB, ICBC, Bank of China, Vietin Bank, Indochina Bank, ACLEDA Bank, BIC Bank, Sacombank ແລະ STB. 

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ປະຢັດ​ເວລາ ແລະ​ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ, ຂັ້ນ​ຕອນ​ການນຳໃຊ້​ສະດວກ ວ່ອງ​ໄວ ຈາກຕູ້​ເອທີ​ເອັມ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ທົ່ວປະ​ເທດ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ທ່ານ, ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ໄດ້​ຢ່າງສະດວກ ວ່ອງ​ໄວ ​ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນປາຍທາງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັນທີ ​ໂດຍ​ບໍ່ເສຍ​ຄ່າ​ທໍານຽມ​ໃດໆ, ສາມາດ​ໃຊ້ບໍລິການຕູ້​ເອທີ​ເອັມ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ທຸກຈຸດ ທົ່ວປະເທດ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ATM ແມ່ນຕູ້ທີ່ໃຊ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖອນເງິນສົດຢູ່ນອກສະຖານທີ, ເພື່ອເປັນການຫຼຸດ ຜອ່ນໃນການໃຊ້ເງິນສົດໃນການເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ຈຶ່ງໄດ້ ຕັ້ງໜ້າຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການໃຫ້ການບໍລິການຈາກຕົວເມືອງສູ່ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີ້ກ ໂດຍການນຳເອົາຕູ້ເອທີເອັມໄປ ຕັ້ງຕາມຕົວເມືອງນ້ອຍ. ປັດຈຸບັນ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ມີຕູ້ເອທີເອັມລວມທັງໜົດ 297 ໜວ່ຍ, ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ສະຖານທີ່ຕັ້ງເອທີເອັມໃນໜ້າເວັບ​ ຂອງ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ.