8 ສະຖານທີ່ຕັ້ງຕູ້ຮັບຊຳລະອັດຕະໂນມັດ (ຕູ້ Kiosk) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສະແກນ Barcode ພິມໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງດ້ວຍຕົວເອງ
.....................................
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງ ທຄຕລ ເຊັ່ນ: ຕູ້ ATM ຂອງ BCEL, BCEL One & BCEL i-Bank 🛵🏎🚙🚐🚛

📍📍ທ່ານສາມາດພິມໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ທີ່ຕູ້ Kiosk ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມສະຖານທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ໃນເຮືອນຕູ້ ATM ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທຄຕລ
2. ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕຶກ A, B, C
3. ທຄຕລ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
4. ທຄຕລ ສາຂາດົງໂດກ
5. ທຄຕລ ໜ່ວຍບໍລິການໄຊເສດຖາ
6. ທຄຕລ ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
7. ຂ້າງປະຕູໄຊ ຕໍ່ໜ້າກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
8. ໜ້າສູນການຄ້າ-ລາວໄອເຕັກ

📍📍ສຳລັບຕ່າງແຂວງສາມາດ ພິມໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງທີ່ຕູ້ Kiosk ຕາມສະຖານທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ທຄຕລ ສາຂາໂພນໂຮງ
2. ທຄຕລ ສາຂາວັງວຽງ
3. ທຄຕລ ສາຂາຫຼວງພະບາງ
4. ທຄຕລ ສາຂາຊຽງຂວາງ
5. ທຄຕລ ສາຂາໄຊຍະບູລີ
6. ທຄຕລ ສາຂາ ອຸດົມໄຊ
7. ທຄຕລ ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ
8. ທຄຕລ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ
9. ທຄຕລ ສາຂາຜົ້ງສາລີ
10. ທຄຕລ ສາຂາຫົວພັັນ
11. ທຄຕລ ສາຂາບໍລິຄໍາໄຊ
12. ທຄຕລ ສາຂາຄໍາມ່ວນ
13. ທຄຕລ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ
14. ທຄຕລ ສາຂາຈໍາປາສັກ
15. ທຄຕລ ສາຂາອັດຕະປື
16. ທຄຕລ ສາຂາສາລະວັນ
17. ທຄຕລ ສາຂາເຊກອງ

ຮັບໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ຕະຫຼອດ_24/7 ຊົ່ວໂມງຜ່ານຕູ້ Kiosk
👍ງ່າຍໆ ສະດວກສະບາຍ ປະຢັດເວລາ..!! ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານ ພຽງທ່ານຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ແລ້ວຮັບໃບເສຍຄ່າທາງດ້ວຍຕົວເອງທີ່ຕູ້ Kiosk ຕາມຈຸດຕ່າງໆຂ້າງເທິງນັ້ນໄດ້ເລີຍ😊

#BCELBank #RoadTax #Kiosk
.....................................
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
☎️ 1555
🇫 BCEL Bank
🌐 www.bcel.com.la