ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ | ທຄຕລ

ອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແລະອື່ນໆ


ສະບັບ 01/07/2016

ຄ່າບໍລິການ ບັດສາກົນ

(133.0 KB)

ສະບັບ 01/07/2016

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະພາຍໃນປະເທດ

(248.0 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ SMS Banking

(129.0 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ຄ່າບໍລິການ Smart Tax

(133.0 KB)

ສະບັບ 01/11/2016

ຄ່າບໍລິການ BCEL One

(141.0 KB)

ສະບັບ 01/07/2016

ຄ່າບໍລິການເງິນຝາກ

(234.0 KB)

ສະບັບ 01/07/2016

ຄ່າບໍລິການ ການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ

(252.0 KB)

ສະບັບ 01/07/2016

ຄ່າບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ

(191.0 KB)

ສະບັບ 01/07/2016

ຄ່າບໍລິການບັດ Pay Card

(125.0 KB)

ສະບັບ 01/04/2016

ບໍລິການບັດເຄຣດິດ JCB

(144.0 KB)