ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ທະນາຄານຕົວແທນຢູ່ຕ່າງປະເທດ | ທຄຕລ

ທະນາຄານຕົວແທນຢູ່ຕ່າງປະເທດ


ສະກຸນເງິນ ຊື່ທະນາຄານ ປະເທດ ລະຫັດ SWIFT
AUD  
1 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING G AUSTRALIA ANZBAU3MXXX
2 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDN AUSTRALIA CTBAAU2SXXX
CAD  
1 BANK OF NOVA SCOTIA CANADA NOSCCATTXXX
CNY  
1 FUDIAN BANK CO., LTD CHINA KCCBCN2KXXX
2 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CHINA ICBKCNBJXXX
3 STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG SCBLHKHHXXX
EUR  
1 BANQUE DE FRANCE FRANCE BDFEFRPPCCT
2 COMMERZBANK AG GERMANY COBADEFFXXX
3 CREDIT AGRICOLE SA FRANCE AGRIFRPPXXX
4 DEUTSCHE BANK AG GERMANY DEUTDEFFXXX
5 SOCIETE GENERALE FRANCE SOGEFRPPXXX
6 STANDARD CHARTERED BANK GERMANY BRA GERMANY SCBLDEFXXXX
EUR  
1 WELLS FARGO BANK, N.A., LONDON BRAN UNITED KINGDOM PNBPGB2LXXX
GBP  
1 STANDARD CHARTERED BANK UNITED KINGDOM SCBLGB2LXXX
JPY  
1 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., JAPAN BOTKJPJTXXX
2 MIZUHO BANK, LTD. JAPAN MHCBJPJTXXX
3 STANDARD CHARTERED BANK JAPAN SCBLJPJTXXX
THB  
1 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND BKKBTHBKXXX
2 CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMIT THAILAND UBOBTHBKXXX
3 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND KASITHBKXXX
4 KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMI THAILAND KRTHTHBKXXX
5 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL THAILAND SCBLTHBXXXX
6 THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMI THAILAND THBKTHBKXXX
7 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND TMBKTHBKXXX
USD  
1 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., JAPAN BOTKJPJTXXX
2 CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMIT THAILAND UBOBTHBKXXX
3 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICA UNITED STATES BKTRUS33XXX
4 FUDIAN BANK CO., LTD CHINA KCCBCN2KXXX
5 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA CHINA ICBKCNBJXXX
6 JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOR VIET NAM BFTVVNVXXXX
7 MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. JAPAN MHCBJPJTXXX
8 STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE SCBLSGSGXXX
9 STANDARD CHARTERED BANK UNITED STATES SCBLUS33XXX
10 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION JAPAN SMBCJPJTXXX
11 TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THAILAND TMBKTHBKXXX
12 WELLS FARGO BANK, N.A. UNITED STATES PNBPUS3NNYC
VND  
1 JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOR VIET NAM BFTVVNVXXXX