dddddddd

ໜັງສືຊວນຊື້


ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)

ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນ ຈຳນວນ 71,145,700 ຮຸ້ນ, ມູນຄ່າກຳນົດ 5,000 ກີບ/ຮຸ້ນ

ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜູ່ຖືຮຸ້ນເດີມ (RO) ຈຳນວນ 68,288,600 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ 5,050 ກີບ/ຮຸ້ນ

ໃນອັດຕາສ່ວນສອງຮຸ້ນເດີມຕໍ່ໜຶ່ງຮຸ້ນໃໝ່ (2:1)

 

ສະເໜີຂາຍໃຫ້ຜູ່ຖືຮຸ້ນທົ່ວໄປ (PO) ຈຳນວນ 2,857,100 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາ 5,300 ກີບ/ຮຸ້ນ

ຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ຖືຮຸ້ນເດີມ (RO) ແລະ ຜູ່ຖືຮຸ້ນທົ່ວໄປ (PO) ພາຍໃນ ສປປ ລາວ

 ແລະ ຕ່າງປະເທດຈະເປີດຈອງຊື້ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ :

 

ມື້ຈອງຊື້ (RO) ວັນທີ 28 - 30/8/ 2017

ມື້ຈອງຊື້ (PO)  ວັນທີ 31/8 - 1/9/ 2017

8:30 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 3:30 ໂມງແລງ

Download ໜັງສືຊວນຊື້