ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ທຄຕລ

ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຮຸ້ນ


ລ/ດ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ອັດຕາສ່ວນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໝາຍເຫດ
1 ລັດຖະບານ 70%

ກະຊວງການເງິນ

2 ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10%

ທະນາຄານ Compagnie Financière de la BRED (‘’COFIBRED’’)

3 ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ (ລວມມີພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ) ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 20%

- ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ສາມາດຖືຄອງຮຸ້ນຮ່ວມກັນໄດ້ສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 10% ໃນ 20%.
- ການຖືຄອງຮຸ້ນຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດແຕ່ລະລາຍ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເດີມ ຄືບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1%

ລວມ 100%