ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ | ທຄຕລ

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ແຈ້ງການ

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຫົວໜ່ວຍຕົວເລກ

ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2017

(3.0 MB)

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນບົດລາຍງານການເງິນແບບສັງລວມກິດຈະການຂອງ ທຄຕລ

ປະຈໍາປີ 2016 ແລະ ປະຈໍາໄຕມາດ 01/2017

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017

(582.0 KB)

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2016

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2017

(4.0 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2016

ທຄຕລ

ວັນທີ 28 ເມສາ 2017

(1.0 MB)

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2016

ວັນທີ 11 ເມສາ 2017

(9.0 MB)

ມະຕິຮັບຮອງຜົນກວດສອບ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2016 ແລະ ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2016

ມະຕິຮັບຮອງ

ວັນທີ 11 ເມສາ 2017

(385.0 KB)

ບົດຂ່າວ ພິທີລົງນາມ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານບໍລິການທະນາຄານ

ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈຳກັດ

ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2017

(491.0 KB)

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ

ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ

ວັນທີ 24 ກຸມພາ 2017

(302.0 KB)

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ

ທ່ານ ນ. ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ

ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017

(531.0 KB)

ພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດກຸງສີ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ

ວ່າດ້ວຍການຊໍາລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ

06 ກຸມພາ 2017

(335.0 KB)