ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ | ທຄຕລ

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ບົດຂ່າວ ພິທີລົງນາມ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານບໍລິການທະນາຄານ

ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈຳກັດ

ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2017

(491.0 KB)

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ

ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ

ວັນທີ 24 ກຸມພາ 2017

(302.0 KB)

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ

ທ່ານ ນ. ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ

ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017

(531.0 KB)

ພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດກຸງສີ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈໍາກັດ

ວ່າດ້ວຍການຊໍາລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ

06 ກຸມພາ 2017

(335.0 KB)

ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2016

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

19-20 ມັງກອນ 2017

(369.0 KB)

ແຈ້ງປິດບໍລິການ ທຄຕລ ໃນວັນທີ 30/12/2016 ຫາ ວັນທີ 02/01/2017

ແຈ້ງປິດບໍລິການ ທຄຕລ

30/12/2016 ຫາ ວັນທີ 02/01/2017

(462.0 KB)

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈຳປີ 2016, ວັນທີ 22/12/2016

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ

ວັນທີ 22/12/2016

(241.0 KB)

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈຳປີ 2016, ວັນທີ 26/10/2016

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ

ວັນທີ 26/10/2016

(356.0 KB)

ບົດຂ່າວ ພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການປະເມີນຄວາມພ້ອມຕາມຫຼັກການບາເຊວ 2 ໃຫ້ກັບ ທຄຕລ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ເອີນ ແອນ ຢັງ ລາວ ຈຳກັດ

ບົດຂ່າວ ພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການປະເມີນຄວາມພ້ອມຕາມຫຼັກການບາເຊວ 2

ວັນທີ 24/10/2016

(667.0 KB)

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳໄຕມາດ 3 ປີ 2016 ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ຄັ້ງວັນທີ 20-21/10/2016

(433.0 KB)