ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ English
ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ | ທຄຕລ

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ເປິດເຜິີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2017

(2.0 MB)

ມະຕິຕົກລົງ ສະພາບໍລິຫານ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ວັນ​ທີ 19 ກໍລະກົດ /2017

(473.0 KB)

ບົດຂ່າວ ພິທີລົງນາມເຊັນສັນຍາຄ້ຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນ (RO/PO)

ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ (ບລຈ) ຈຳກັດ

ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017

(376.0 KB)

ບົດຂ່າວ ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືດ້ານການບໍລິການທະນາຄານ

ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານ KEB Hana ຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ. ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2017.

ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2017

(343.0 KB)

ບົດຂ່າວ ພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດ ໄທເອັສ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈໍາກັດ

ວ່າດ້ວຍການຊໍາລະສະສາງຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ ທຄຕລ

ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2017

(424.0 KB)

ແຈ້ງການ

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຫົວໜ່ວຍຕົວເລກ

ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2017

(3.0 MB)

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນບົດລາຍງານການເງິນແບບສັງລວມກິດຈະການຂອງ ທຄຕລ

ປະຈໍາປີ 2016 ແລະ ປະຈໍາໄຕມາດ 01/2017

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017

(582.0 KB)

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2016

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2017

(4.0 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2016

ທຄຕລ

ວັນທີ 28 ເມສາ 2017

(1.0 MB)

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2016

ວັນທີ 11 ເມສາ 2017

(9.0 MB)